Wednesday, March 8, 2017

Brtáft Rudolf. *1907

Brtáft Rudolf. *1907, sl. lit. historik a překl. Zabývá se hl. dějinami st. sl. liter.; sleduje vzájemné vztahy slovanských kultur, zvi. vztahy k rus. liter. (Puskin v slovenskej literatuře). Brtuička, Brtnice - ř. na jz. Moravě, pravostranný přítok Jihlavy u Pííměl-kova, 27 km dlouhý, brtnik 1. včelař, který se zabýval chovem včel v dutinách stromů; 2. zool. medvěd hnědý, Ursus arctos — naše největší Šelma z čeledi medvědovitých. V.t. medvěd.

Abbásovci

Abbásovci, dyn. arab. kalifů vládnoucí v Bagdádu 750 —1258, později v Egyptě jako loutkoví panovníci 1261 — 1517. Původ odvozovali od Muhammadova strýce Abbáse (t653); moc získali porážkou Umajjovců. V době rozkvětu, za vlády al-Mansúra a Hárún ar-Rašida, sahala říše A. od Alžírská

Tuesday, March 7, 2017

Bolaxová step

bolaxová step, rostl, formace antarktických ostrovů a přilehlých pevnin, vytvářející na kamenitých půdách vždyzelené, mnohaleté tvrdé polštáře okoličnatých rostlin Azorella. Bolax (vzdorují dobře silným větrům).

Bdhme

Bdhme[béme]yakoá, 1575 - 1624, něm. filozof-samouk; v jeho učení vyvrcholily panteistické tendence něm. mystiky. Podle B. je bůh imanentním principem věčně proměnlivého světa, skrze nějž se jeví; bůh bez světa je věčné nic. Dial. prvky Bóhmova učení ovlivnily něm. klas. filoz. a oceňoval je i Marx.

Tuje c. obecný

tuje c. obecný, Stizostedion lucioperca, až l m dlouhý, o hmotnosti až 10 kg. Hosp. význ. druh. Roční výlov v ČSSR 144 tun. Pou2e v Tise a v Dunaji žije c. východní, Stizostedion voigense. Caodfdi [kandy-, lat.], rod kvasinek z čeledí Cryptococcaceae. Nékteré druhy jsou patogenní. Způsobuji onemocnění lidí, zvířat i rostlin (kandi-dóza). Např. C. albicans, C. tropica-fo* ~ K výr. krmného droždi se používá prům. C. utilis.

BubnofT Serge von

BubnofT Serge von, 1888 — 1957, něm. geolog rus. původu; prof. Humbold-tovy univ. v Berlině. Zabýval se geotektonikou, ložiskovou geologií. Nár. cena NDR (1949).

Bartholomew

Bartholomew [bársolemjú] John Geor-ge, 1860—1920, skotský kart. vydavatel, zvi. atlasů; např. The Times Atlasofthe lVorld(Svět. atlas Timesů). Barthou (-tu] Louis, 1862-1934, fr. politik; 1934 min. zahr. Stoupenec boje za systém evr. kolektivní bezpečnosti; prosazoval uznáni SSSR u států Malé dohody a uzavření spojeneckých smluv s SSSR. Zahynul spolu s jug. králem Alexandrem při atentátu organizovaném charv. teroristy,za nimiž stály it. a něm. fašist. kruhy. Bartková Růžena, *1930, č. architektka; autorka mj. generelu monumentální výzdoby m. Kroměříže. Od 1977 členka předsednictva Svazu architektů ČSR