Wednesday, March 8, 2017

Brtáft Rudolf. *1907

Brtáft Rudolf. *1907, sl. lit. historik a překl. Zabývá se hl. dějinami st. sl. liter.; sleduje vzájemné vztahy slovanských kultur, zvi. vztahy k rus. liter. (Puskin v slovenskej literatuře). Brtuička, Brtnice - ř. na jz. Moravě, pravostranný přítok Jihlavy u Pííměl-kova, 27 km dlouhý, brtnik 1. včelař, který se zabýval chovem včel v dutinách stromů; 2. zool. medvěd hnědý, Ursus arctos — naše největší Šelma z čeledi medvědovitých. V.t. medvěd.

Abbásovci

Abbásovci, dyn. arab. kalifů vládnoucí v Bagdádu 750 —1258, později v Egyptě jako loutkoví panovníci 1261 — 1517. Původ odvozovali od Muhammadova strýce Abbáse (t653); moc získali porážkou Umajjovců. V době rozkvětu, za vlády al-Mansúra a Hárún ar-Rašida, sahala říše A. od Alžírská

Tuesday, March 7, 2017

Bolaxová step

bolaxová step, rostl, formace antarktických ostrovů a přilehlých pevnin, vytvářející na kamenitých půdách vždyzelené, mnohaleté tvrdé polštáře okoličnatých rostlin Azorella. Bolax (vzdorují dobře silným větrům).

Bdhme

Bdhme[béme]yakoá, 1575 - 1624, něm. filozof-samouk; v jeho učení vyvrcholily panteistické tendence něm. mystiky. Podle B. je bůh imanentním principem věčně proměnlivého světa, skrze nějž se jeví; bůh bez světa je věčné nic. Dial. prvky Bóhmova učení ovlivnily něm. klas. filoz. a oceňoval je i Marx.

Tuje c. obecný

tuje c. obecný, Stizostedion lucioperca, až l m dlouhý, o hmotnosti až 10 kg. Hosp. význ. druh. Roční výlov v ČSSR 144 tun. Pou2e v Tise a v Dunaji žije c. východní, Stizostedion voigense. Caodfdi [kandy-, lat.], rod kvasinek z čeledí Cryptococcaceae. Nékteré druhy jsou patogenní. Způsobuji onemocnění lidí, zvířat i rostlin (kandi-dóza). Např. C. albicans, C. tropica-fo* ~ K výr. krmného droždi se používá prům. C. utilis.

BubnofT Serge von

BubnofT Serge von, 1888 — 1957, něm. geolog rus. původu; prof. Humbold-tovy univ. v Berlině. Zabýval se geotektonikou, ložiskovou geologií. Nár. cena NDR (1949).

Bartholomew

Bartholomew [bársolemjú] John Geor-ge, 1860—1920, skotský kart. vydavatel, zvi. atlasů; např. The Times Atlasofthe lVorld(Svět. atlas Timesů). Barthou (-tu] Louis, 1862-1934, fr. politik; 1934 min. zahr. Stoupenec boje za systém evr. kolektivní bezpečnosti; prosazoval uznáni SSSR u států Malé dohody a uzavření spojeneckých smluv s SSSR. Zahynul spolu s jug. králem Alexandrem při atentátu organizovaném charv. teroristy,za nimiž stály it. a něm. fašist. kruhy. Bartková Růžena, *1930, č. architektka; autorka mj. generelu monumentální výzdoby m. Kroměříže. Od 1977 členka předsednictva Svazu architektů ČSR

Cienfuegos

Cienfuegos [sjemfve-] Camilo, 1932 až 1959, kubánský revolucionář; jeden z vůdců ozbrojeného boje proti Ba-tistově diktatuře; po jejím pádu náčelník gen. štábu kubánské rev. armády; zahynul při let. havárii.

Monday, March 6, 2017

Bittnerová Marie

Bittnerová Marie, roz. Baubinová, 1854 až 1898, č. herečka Prozatímního div. a ND v Praze. Představitelka tragických a milovnických rolí: Desdemona (Shakespeare, Othello), Markétka (Goethe, Faust). bitumen [lat.] viz živice, bitva, rozhodné utkání hl. sil válčících stran, na jehož výsledku často závisí výsledek určitého tažení nebo období války; b. se zvi. ve starověku a středověku rovnala generálnímu střetnutí, které zpravidla rozhodovalo o výsledku války; později, za existence masových armád a moderních zbraní, souhrn rozhodujících bojových střetnutí, bitva na Lechu (u Augšpurku) 1. 955 vítězství Oty I. a č. knížete Boleslava I. nad Maďary; zastavilo jejich další nájezdy a přispělo ke vzniku uh. státu; 2.. 1632 vítězství Švédů nad Tillym, jenž v bitvě padl; vedlo k okupaci Bavor.

Carafa

Carafa [ka-J, it. šlechtický rod v Neapoli; pocházel z něho mj. papež Pavel IV. (1476—1559, papež od 1555) a Hector hrabě di Ruvo (1767-1799), bojovník za parthenopskou republiku. Caragana [ka-, lat.] viz čimišnik. Caragiale [k-dža-] Ion Luca, 1852 až 1912, rumunský sat. spisovatel a dramatik. div. kritik; ředitel rumunského Nár. div. Autor komedií {Bouřlivá noc, Ztracený dopis. Pan Leonida t boji proti reakcí), břitkých kritických próz, fejetonů a povídek ( Velikonoční svíce). camscal [ka-kal, port.], druh caatingy s křovinatéjšim porostem, přecházející v místech s roě. srážkami pod 350 mm v sukulentní polopoušť. Caraf-Severú [ka-Š], judef v jz. Rumunsku, 8514 km2, 373 900 obyv.. adm. středisko Re$ila. Prům. těžební (rudy železa, manganu, kamenné uhlí). Na Dunaji u Železných vrat vybudována společně s Jugoslávií přehrada s e-lektrárnou(2100 MW).

Bakuští komisaři

bakuští komisaři, 26 řev. činitelů Za-kavkazska, zastřelených kontrarevolu-cionáři po dočasné porážce sov. moci esery a brit. interventy 20.9. 1918 mezi stanicemi Pereval a Achča — Kujma na Zakaspické magistrále.

Běloruská literatura

běloruská literatura, vyrůstá v 11. až 12.st. ze společného písemnictví a kultury Kyjevské Rusi. V 15.st., kdy byla běloruština úředním jaz. velko-knížectví litevského, vznikly letopisy, životy svátých, knihy astrologické aj. V human. období pracoval tiskař Sko-rina. Novodobá b.l. se vyvíjela přes sat. a polit, prózu 17. a 18.st., zejm. od pol. 19.st. anonymními travestiemi a prózou Dunina-Marcinkeviček reál.; v 80. letech 19.st. tvořili zakl. kritického reál. v b. 1. řev. demokraté Bahuševič, básník Lučyna aj. Velký rozmach nastal po řev. 1905 zásluhou lit. plejády vedené Kolasem a Kupalou, osobnostmi, které zůstaly v čele lit. života i po VŘSR; vycházely první čas. (např. Naša niva)', vzniklo profesionální divadlo; b. 1. se obohatila žánry vlastními vyspělým evr. literaturám. — Sovětská b. 1. se ve 20. letech dále rozrostla (Bjadulja, Bahdanovič, Hlebka, Brouka). Po 2. svět. válce se rozvinula bohatě próza, prohloubil se obraz souč. člověka, zvi. jeho válečného

Bélěík Bruno

Bélěík Bruno, *1924. č. houslista: interpret zvi. č. hudby (Dvořák. Suk, Foerster).

Cementování oceli

cementování oceli, chem — tepelné zpracováni oceli, při němž se povrch oceli nasycuje vyšším obsahem uhlíku. Tím se získává vrstva, která po zakalení má značnou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení za současného zachování houževnatosti jádra součástky. C. o. se provádí: a) potíráním součástek pastami a nátěry a pak žíháním v pecích; b) žíháním součástek v cementačnim plynu; c) žíháním součástek v cementačnim prášku; d) žíháním součástek v lázni z roztavených soli.

Sunday, March 5, 2017

Buchá Václav

Buchá Václav, *1928, č. geofyzik; člen koř. ČSAV (1973), ředitel Geof. ústavu ČSAV (od 1970). Zabývá se geomagn. polem Země, paleomagnetismem, příčinami změn klimatu a souvislostmi mezi geomagn. aktivitou a zonálním atmosférickým prouděním L.s.c. (1978).

Bavoři

Bavoři [Bajuvarii], púv. germ. kmen, snad součást kmenového svazu Markomanů; obyv. Bavor od 6. století.

Angarské pohoří

Angarské pohoří, rus. Angarskij kr-jaž — pohoří v RSFSR v Irkutské oblasti, až 1022 m n.m. Ložiska železných rud.

CaWer

CaWer [kóldr] Alexander, 1898 — 1976,

Americká Samoa

Americká Samoa, zámořské území USA na V souostroví Samoa v Poly-nésii v Tichém oceánu, 197 km2, 32 000 obyv. Polynésanů — Samojců, úřední jaz. samojský a angl.. hl.m. Pago Pago na ostrově Tutuila. — K A. S. patří ostrovy Tutuila, Manua, Aunuu a jiné menši. Dependencí A. S. je ostrov Swains. — Hornaté ostrovy sopečného pův. s korálovými útesy. Trop. podnebí a rostlinstvo. — Prům. potr. (rybí konzervy). Pěst. palmy kokosové, ovoce, zeleniny. Rybolov. — Vláda amer. guvernéra. Dvoukomorový parlament (ústava z 1967). — Evropany objevena 1722. Od 1899 obsazena USA. Voj. let. a nám. základna USA. Americká zahrada, arboretum u obce Chudenice, v Západoč. kr., okr. Klatovy. Od 1969 chráněná památka, 1,89 ha; živá sbírka cizokrajných dřevin. Zal. 1838.

Boulle

Boulle [bul] André Charles, 1642 až 1732, fr. řezbář a dvorní truhlář užívající ornamentální intarzie (cín, měď, mosaz, želvo vina) do ebenu (tzv. mar-keterie) podle vlastních i cizích návrhů.

Saturday, March 4, 2017

Brauner Ivan

Brauner Ivan, 1907 — 1967, sl. veterinář, mikrobiolog, prof. epizootologie na Vysoké škole veterinární v Košicích, akad. SAV (1953) a člen koř. ČSAV (1962). Dílo Nákazlivé choroby hospodářských zvierat. L.s.c. (1952 1964).

Bourdelle

Bourdelle [burdel] Antoine, 1861 až 1929, fr. sochař, žák Rodinův; později si vytvořil patetický monumentální styl ostrých linii a plastické představy

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich, 1887-1953, č. malíř; jako krajinář ovlivněn A. Slavíčkem; figurální tvorbou reagoval na sociální skutečnost.

Acta IMEKO

Acta IMEKO [ak-, lat.], sborníky konferencí pořádaných organizaci IMEKO, které vycházejí v tříletých obdobích.

Beebe

Beebe [bíb] Charles William, 1877 až 1962, amer. přírodovědec. Pro výzk. moře navrhl batysféru, s niž sestoupil 1934 poblíž Bermud do hloubky 923 m. beefsteak [bífstejk, angl.) viz biftek. Beecham [bičem] sir Thomas, 1879 až 1961, angl. dirigent; zakl. a um. vedoucí orchestrálních těles London Philharmonie Orchestra (1932) a Royal Philharmonie Orchestra (1946). Beecher-Stoweová [biČr stou-] Harriet viz Stoweová Harriet.

Amderma

Amderma, osada m. typu v SSSR, v RSFSR, v Archangelské oblasti, v Něneckém auton. okruhu, u Kar-ského moře, 3000 obyv. Přístav; ložiska fluoritu.

Friday, March 3, 2017

Dražan Jaroslav

Dražan Jaroslav, *1921, Č. veterinář; prof. a rektor (1976) Vysoké školy veterinární v Brně. Zabývá se hl. epi-zootologii. L.s.c. (1976). Ř.pr. (1969).

Bajdá

Bajdá, al-Beida — m. na SV Libye, 58 800 obyv. Původně budováno jako hl.m. Libye (do 1972). Moderní výstavba.

Du Maurier

Du Maurier [djú moríjejj Daphne, *1907, angl. spisovatelka; autorka dobrodružných a psycho!, románů (Hospoda Jamajka, Mrtvá a živá. Obětní beránek).

Aotisaprobie

aotisaprobie [-ty-, rec.J, hydrobioí. či limnologické ozn. stavu znečištěni vodního toku či vodstva. Představuje tok tak znečištěný, že neumožňuje existenci ani nejnižším formám živých organismů.

Balmaceda

Balmaceda [-se-] José Manuel, 1838 až 1891, chilský státník; prez. rep. od 1886; postavil se proti brit. vlivu; v obč. válce poražen a spáchal sebevraždu.